Phone/Zalo : 0899339028   | Kỹ thuật: 1900099978
Kinh doanh: 028 777 98 999
Kỹ thuật: 19000 99978

Combo: Tổng đài IP Yeastar với hệ thống các gói giải pháp

(01 tổng đài IP Yeastar + [Số lượng tùy chọn] Điện thoại Yealink hoặc Tai nghe Yealink

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (15 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 15
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (20 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 20
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (15 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 15
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (20 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 20
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (15 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 15
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (20 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 20
 • Bộ nhớ ngoài: TF Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (15 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 15
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (20 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 20
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (25 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 25
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (50 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 50
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (15 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 15
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (20 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 20
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (25 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 25
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (50 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 50
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (10 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (25 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 25
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (50 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 50
 • USB: 1 (Lên đến 2TB)

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 10
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (25 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 25
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (60 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 60
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (100 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 100
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - VIP

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (150 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 150 (*)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Super

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (200 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 200 (*)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (5 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 5
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (25 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 25
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (60 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 60
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (100 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 100
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - VIP

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (150 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 150 (*)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (200 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 200 (*)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (50 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 50
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (100 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 100
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (200 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 200
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (300 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 300
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - VIP

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (400 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 400 (**)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Super

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (500 điện thoại IP Yealink T30)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 500 (**)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Start

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (50 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 50
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Base

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (100 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 100
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (200 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 200
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Pro

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (300 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 300
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - VIP

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (400 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 400 (**)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Combo - Grow

icon 02 3 tổng đài IP Yeastar + Tai nghe/ Điện thoại Yealink (500 Tai nghe Yealink UH34 Lite)
Liên hệ
 • Số lượng người dùng: 500 (**)
 • Bộ nhớ ngoài: SD Card

Lưu ý:

Module Yeastar D30 (*): Đã bao gồm 1 module Yeastar D30.

Module Yeastar D30 (**): Đã bao gồm 2 module Yeastar D30.

Bảng so sánh mô hình tổng đài IP Yeastar

S412 S20 S50 P550 P560 P570
Hình ảnh S412 S20 S50 P550 P560 P570
Người dùng 20 20 50 50 Lên đến 200 Lên đến 500
Cuộc gọi đồng thời 8 10 25 25 Lên đến 60 Lên đến 120
Cổng FXS tối đa 12 4 8 8 8 16
Cổng FXO/BRI tối đa 4 4 8 8 8 16
Cổng di động tối đa 2 1 4 4 4 6
Cổng E1/T1/J1 tối đa 1 2
Trunk Voip 4 20 50 100 200 500
Đặc trưng Cấp độ cơ bản Cấp độ cơ bản Cấp độ cơ bản Mức cao hơn Mức cao hơn Mức cao hơn

Điện thoại Yealink SIP-T30

 • Yealink HD Voice
 • LCD đồ họa 2,3 ”132×64 pixel
 • Bộ chuyển mạch Ethernet 10 / 100M hai cổng
 • Hỗ trợ PoE (Đối với Yealink SIP-T30P)
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Một tài khoản SIP
 • Hội nghị 5 chiều địa phương
 • Hỗ trợ Tai nghe không dây EHS
 • Phần mềm cơ sở hợp nhất
 • Hỗ trợ YDMP / YMCS
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh
 • Gắn trên tường

Tai nghe Yealink UH34 Lite

 • Yealink UH34 Lite: Đệm tai bằng bọt
 • Hỗ trợ tính năng Plug and Play cho việc kết nối đơn giản là linh hoạt hơn
 • được làm từ chất liệu nhẹ giúp thoải mái sử dụng cả ngày
 • HD Voice / Hiệu suất loa băng thông rộng
 • Micrô khử tiếng ồn và khử tiếng ồn thụ động
 • Công nghệ ActiveProtection bảo vệ người dùng khỏi chấn thương âm thanh
 • Tích hợp chỉ báo đèn LED và âm cảnh báo
 • Tay cần có thể uốn cong 330° để dễ dàng điều chỉnh mà không bị gãy

Bạn đang quan tâm gói combo nào?

Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn.

===============================

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Hotline: 028.777.98.9991900099978

Email: kd@vnsup.com

Ưu điểm của tổng đài

HỆ THỐNG BẢO MẬT CẤP CAO

Bảo vệ hệ thống an toàn và bảo mật với đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

GIAO DIỆN TRỰC QUAN DỄ SỬ DỤNG

Giao diện thông minh, thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản và dễ dàng

Ưu điểm của tổng đài?

TỔNG ĐÀI THÔNG MINH VOIP

Cung cấp cuộc gọi không giới hạn, chất lượng cao, cải thiện hiệu quả kinh doanh

HỖ TRỢ GHI ÂM GỌI TỰ ĐỘNG

Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng

Shopping cart