Hiển thị tất cả 11 kết quả

Zoom Webinar [Theo tháng]
Zoom Webinar 500 Attendees Zoom Webinar gói 1 500 người
Zoom Webinar 1000 Attendees Zoom Webinar gói 2 1000 người
Zoom Webinar 3000 Attendees Zoom Webinar gói 3 3000 người
Zoom Webinar 5000 Attendees Zoom Webinar gói 4 5000 người
Zoom Webinar 10000 Attendees Zoom Webinar gói 5 10000 người
Phần mềm họp hội nghị Zoom Events [1 năm]
Zoom Events 10,000+ Attendees Zoom Events 10,000+
Zoom Events 1000 Attendees Zoom Events 1000
Zoom Events 10000 Attendees Zoom Events 10000
Zoom Events 3000 Attendees Zoom Events 3000
Zoom Events 500 Attendees Zoom Events 500
Zoom Events 5000 Attendees Zoom Events 5000
Zoom Pro [Theo tháng]
Bản quyền phần mềm Zoom Meetings [ Gói 1 tháng ] Zoom 1 tháng
Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [ Gói 3 tháng ] Zoom 3 tháng
Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [ Gói 6 tháng ] Zoom 6 tháng