Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách ghi âm trên Zoom không phải Host

Cách ghi âm trên Zoom không phải Host

Nếu bạn đang sử dụng tham gia trước máy chủ để yêu cầu những người tham gia của bạn tham gia cuộc họp trước hoặc không có máy chủ, bạn có thể muốn một người tham gia khác bắt đầu ghi.

Yêu cầu cài đặt

Bật tính năng ghi trên đám mây tự động.

Ghi âm cục bộ mà không cần host (Người chủ trì cuộc họp)

Theo mặc định, chỉ máy chủ mới có thể bắt đầu Ghi âm cục bộ. Nếu một người tham gia khác muốn ghi lại, người chủ trì sẽ cần cung cấp quyền cho người tham gia đó trong cuộc họp.

Người chủ trì sẽ cần tham gia cuộc họp để cấp quyền ghi âm cho người tham gia khác hoặc thiết lập người tham gia làm người chủ trì thay thế. Nếu người dùng có đặc quyền lập lịch cho bạn, họ sẽ tự động tham gia với tư cách là người chủ trì thay thế và có thể bắt đầu ghi.

Ghi âm trên đám mây mà không cần host

Nếu tính năng Ghi đám mây được bật trên tài khoản của bạn, bạn có thể làm theo các bước bên dưới để ghi lại cuộc họp mà không cần người chủ trì cuộc họp:

  1. Bật tính năng Ghi âm trên đám mây tự động cho cuộc họp
  2. Lên lịch cuộc họp với tùy chọn Bật tham gia trước khi máy chủ được chọn

Khi người tham gia đầu tiên tham gia cuộc họp, quá trình ghi sẽ tự động bắt đầu mà không có người chủ trì cuộc họp. Bản ghi này sẽ được lưu vào và có thể được truy cập tại trang Bản ghi của tôi của máy chủ.

Bài viết liên quan