Giải pháp, Yealink Meeting

Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục

Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục
Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục đều có thể gắn kết học sinh, giáo viên và nhân viên trong mọi hoạt động học tập, cộng tác và quản trị giáo dục. Xem phương pháp Yealink Meeting hỗ trợ phát triển môi trường học tập từ xa và kết hợp dành cho các trường tiểu học, trung học và đại học Khám ...

Tiếp tục đọc