Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách thay đổi chủ sở hữu tài khoản Zoom

Cách thay đổi chủ sở hữu tài khoản Zoom

Là chủ sở hữu tài khoản Zoom hiện tại, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu thành người dùng khác trên tài khoản của mình. Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thay đổi chủ sở hữu tài khoản. Quản trị viên không thể thực hiện thay đổi này, mặc dù nếu đó là tài khoản Pro, họ có thể yêu cầu trở thành chủ sở hữu.

Nếu chủ sở hữu tài khoản không còn ở công ty và bạn vẫn có quyền truy cập vào địa chỉ email của họ, bạn có thể đặt lại mật khẩu của họ để có quyền truy cập vào tài khoản Zoom.

Nếu chủ sở hữu không còn ở với công ty và bạn không thể truy cập email của họ, bạn tạo một vé để được hỗ trợ thay đổi chủ sở hữu. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính, mối quan hệ với tài khoản và thông tin thanh toán để yêu cầu của bạn được xem xét.

Bạn có thể kiểm tra xem ai là chủ sở hữu trên tài khoản Zoom trên trang hồ sơ tài khoản của bạn.

Đặt chủ sở hữu mới làm quản trị viên tài khoản

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào User Management rồi nhấp vào User.
 3. Nhấp vào Add Users để thêm chủ sở hữu mới, nếu họ chưa phải là thành viên trong tài khoản.
  Lưu ý: Họ cần xác nhận tài khoản Zoom của mình và chuyển từ phần Đang chờ xử lý sang Người dùng trước khi bạn có thể cấp cho họ đặc quyền quản trị viên.
 4. Nhấp vào Edit ở cuối hàng cho người dùng bạn muốn thay đổi thành quản trị viên.
 5. Thay đổi User Role của họ từ Member thành Admin.
 6. Nhấp vào để Save.
  Lưu ý: Nếu cần, chủ sở hữu mới có thể xóa chủ sở hữu cũ khỏi tài khoản.

Chuyển quyền của chủ sở hữu tài khoản Zoom

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Account Profile.
 3. Nhấp vào Change Owner.
 4. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu mới.
 5. Nhấp vào Change.
 6. Địa chỉ email của chủ sở hữu mới sẽ được liệt kê trên trang Hồ sơ tài khoản và chủ sở hữu cũ giờ đây sẽ là quản trị viên.

Yêu cầu là chủ sở hữu tài khoản Zoom (chỉ dành cho tài khoản Pro)

Quản trị viên tài khoản trên tài khoản Pro có thể yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản, họ sẽ gửi email cho chủ sở hữu tài khoản để phê duyệt. Nếu chủ sở hữu tài khoản không chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu trong vòng 72 giờ, quản trị viên sẽ tự động trở thành chủ sở hữu tài khoản. Điều này không áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện cho CSM, những người này sẽ cần liên hệ với CSM hoặc người điều hành tài khoản của họ để được hỗ trợ.

Lưu ý: Nếu không có quản trị viên nào trên tài khoản, các thành viên sẽ có tùy chọn yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Hồ sơ tài khoản.
 3. Nhấp vào Yêu cầu quyền sở hữu tài khoản.
 4. Bạn sẽ thấy xác nhận rằng bạn đã yêu cầu quyền sở hữu tài khoản.
  Yêu cầu là chủ sở hữu tài khoản (chỉ dành cho tài khoản Pro)

Chủ sở hữu tài khoản Zoom có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của bạn trong 72 giờ. Nếu họ không phản hồi yêu cầu của bạn, bạn sẽ tự động trở thành chủ sở hữu tài khoản sau 72 giờ. Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi chủ sở hữu tài khoản phản hồi yêu cầu của bạn.