Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách quản lý mật khẩu của bạn trên Zoom

Cách quản lý mật khẩu của bạn trên Zoom

Bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu của bạn trên Zoom của mình tại bất cứ thời điểm nào nếu biết mật khẩu hiện tại. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu.

Yêu cầu cài đặt

 • Người dùng cơ bản

Cách đổi mật khẩu của bạn trên Zoom

Để đổi mật khẩu của bạn trên Zoom:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấn Profile [Hồ sơ].
 3. Trong Sign In [Đăng nhập], ở bên phải Sign-In Password [Mật khẩu đăng nhập], nhấn vào Edit [Chỉnh sửa].
 4. Nhập Old Password [Mật khẩu cũ] của bạn.
 5. Nhập New Password [Mật khẩu mới] của bạn, sau đó nhập lần thứ hai trong Confirm Password [Xác nhận mật khẩu] để xác nhận.
  Ghi chú: Đảm bảo mật khẩu của bạn đáp ứng yêu cầu.
 6. Nhấn Save Changes [Lưu thay đổi].

Ghi chú: Nếu bạn không có tùy chọn thay đổi mật khẩu trên trang Profile [Hồ sơ], bạn có thể đã đăng nhập trước đó bằng Google hoặc Facebook.

Thêm đăng nhập mật khẩu vào đăng nhập Google hoặc Facebook

Trừ khi chủ sở hữu tài khoản của bạn hạn chế, bạn có thể dễ dàng thêm đăng nhập email và mật khẩu cho cùng tài khoản.

Để thêm đăng nhập mật khẩu vào đăng nhập Google hoặc Facebook: 

 1. Đăng xuất khỏi tài khoản Zoom hiện tại của bạn. 
 2. Đến trang đăng ký Zoom.
 3. Nhập ngày sinh của bạn để xác minh.
 4. Nhập địa chỉ email khớp với thông tin đăng nhập Google, Đăng nhập một lần (SSO), hoặc đăng nhập Facebook của bạn.
 5. Nhấn vào Sign Up [Đăng ký].
  Bạn sẽ nhận được email có hướng dẫn đăng ký; nhấn vào Activate Account [Kích hoạt tài khoản].
 6. Nhập mật khẩu mong muốn của bạn hai lần.
  Ghi chú: Đảm bảo mật khẩu của bạn đáp ứng yêu cầu.
 7. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 8. (Tùy chọn) Nhập địa chỉ email của liên hệ để mời hoặc nhấn vào Skip this Step [Bỏ qua bước này].
 9. Nhấn vào Go to My Account [Đến tài khoản của tôi].
 10. Điều này sẽ đưa bạn đến trang Profile [Hồ sơ] của tài khoản Zoom hiện tại. Bên cạnh Linked Accounts [Tài khoản được liên kết] giờ sẽ hiển thị tài khoản Google, Facebook và/hoặc SSO của bạn, cho biết bạn có thể đăng nhập bằng cùng địa chỉ email và mật khẩu.

Yêu cầu mật khẩu của bạn trên Zoom

Nhằm mục đích bảo mật, có một vài yêu cầu mà mật khẩu của bạn trên Zoom phải đáp ứng. Điều này áp dụng khi đặt mật khẩu ban đầu và khi đặt lại mật khẩu của bạn. 

Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Zoom của bạn để đăng nhập Zoom. Nếu bạn đăng nhập bằng Google, Facebook hoặc SSO, mật khẩu của bạn phải đáp ứng yêu cầu của các nhà cung cấp này.

 • Phải có tối thiểu 8 ký tự
 • Không được dài hơn 32 ký tự
 • Có ít nhất 1 chữ cái (a, b, c…)
 • Có ít nhất 1 số (1, 2, 3…)
 • Bao gồm cả chữ hoa và chữ thường
 • Không thể chứa duy nhất một ký tự (tức là “111111” hoặc “aaaaaa”)
 • Không thể chứa các ký tự liên tiếp (tức là “123456” hoặc “abcdef”)
 • Không thể chứa dấu cách (tức là “Go Zoom”) 

Khắc phục sự cố mật khẩu của bạn trên Zoom

Đặt lại mật khẩu của bạn trên Zoom

Nếu bạn đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu tại https://zoom.us/forgot_password của Zoom.

Nhận thông báo lỗi “This Zoom Account Does Not Exist” [“Tài khoản Zoom này không tồn tại”]

Nếu bạn nhận được thông báo rằng “This Zoom account does not exist” [“Tài khoản Zoom này không tồn tại”], bạn có thể đã thiết lập tài khoản bằng thông tin đăng nhập Google hoặc Facebook. Thử đăng nhập bằng Google hoặc Facebook và đặt lại mật khẩu của bạn trên Zoom bằng thông tin đăng nhập đó nếu cần. 

Bạn cũng có thể thiết lập thông tin đăng nhập phụ cho tài khoản Zoom với cùng địa chỉ email bằng cách thêm thông tin đăng nhập mật khẩu.