Hỗ trợ, Hỗ trợ điện thoại IP

Cách kết nối GDS37xx với GRP26xxx chi tiết

Cách kết nối GDS37xx với GRP26xxx chi tiết

GDS37xx có thể được kết nối với điện thoại SIP theo 2 cách khác nhau, sử dụng chế độ ngang hàng (không có máy chủ SIP) hoặc thông qua máy chủ/ nhà đăng ký SIP.

Hướng dẫn này minh họa cấu hình cần thiết để tích hợp GDS3710 và GDS3705 với Dòng GRP26xx cho cả kịch bản máy chủ SIP ngang hàng và sử dụng.

Kịch bản Peering

Trong trường hợp này, chúng tôi giả định rằng GDS37xx được lắp đặt trên một nhà kho nhỏ ở cửa trước và Điện thoại IP GRP26xx bên trong để theo dõi và kiểm soát việc ra vào của cơ sở. Khách truy cập cần nhấn nút chuông cửa trên GDS37xx để bắt đầu cuộc gọi video/ âm thanh và người có liên quan ở phía Điện thoại IP GRP26xx có thể mở cửa từ xa để cho phép khách truy cập vào như thể hiện trong hình bên dưới.

Hình 1: Điện thoại IP GRP26xx ngang hàng với GDS3710
Hình 1: Điện thoại IP GRP26xx ngang hàng với GDS3710
 • Địa chỉ IP được GDS3710 sử dụng là 192.168.6.135.
 • Địa chỉ IP được Điện thoại IP GRP26xx sử dụng là 192.168.6.62.

Cài đặt cấu hình GDS37xx

GDS37xx cần được định cấu hình bằng địa chỉ IP của Điện thoại IP GRP26xx, cổng SIP liên quan và mã PIN từ xa để mở cửa. Vui lòng tham khảo các bước cấu hình sau:

 1. Truy cập GUI Web GDS37xx và điều hướng đến “Door System Settings🡪Basic Settings”.
 2. Chọn hành động sẽ được thực hiện khi nhấn chuông cửa, có ba tùy chọn:
 • Call Doorbell Number: khi Chuông Cửa được nhấn, một cuộc gọi sẽ được thực hiện đến “Số Được Gọi Khi Chuông Cửa Được Nhấn”
 • Control Doorbell Output (Digital Output 1): khi Chuông cửa được nhấn, khóa điện tử cho Đầu ra 1 được mở.
 • Both of Above: Khi được chọn, cả hai tùy chọn Số chuông cửa gọi và Đầu ra chuông cửa điều khiển đều được bật. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn “Call Doorbell Number”.
 1. Trong trường Number Called When Door Bell Pressed, hãy nhập địa chỉ IP GRP26xx và số cổng là 192.168.6.62:5060 trong ví dụ của chúng tôi.
 2. Nhập “Remote PIN to Open the Door” để mở cửa qua DTMF khi đang gọi điện bằng GDS37xx, mã PIN từ xa được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là ” 123456 “.
 3. Nhấp vào nút word image 1171 GDS37xx để áp dụng các thay đổi.
  Cách kết nối GDS37xx với GRP26xxx chi tiết
 4. Bạn cần đảm bảo rằng tính năng Gọi IP Trực tiếp được bật từ GUI Web GDS37xx trong Phone Settings 🡪 Phone Settings 🡪 Enable Direct IP Call.
  Enable Direct IP Call

Cấu hình điện thoại IP GRP26xx

Tài khoản liên quan đến Điện thoại IP GRP26xx cần được đặt là “Đang hoạt động” và “Cổng SIP cục bộ” cần khớp với cổng được định cấu hình trên GDS37xx. Vui lòng tham khảo các bước sau để định cấu hình Điện thoại IP GRP26xx để kết nối với GDS37xx.

 1. Truy cập GRP26xx IP Phone GUI🡪 Account🡪 General Settings và đặt “Account Active” thành Yes, sau đó nhấp vào nút word image 1174 GDS37xx để áp dụng các thay đổi mới.
  Figure 4: GRP26xx Account(x) Settings
 1. Điều hướng đến Account🡪SIP Settings và xác minh rằng Local SIP Port được định cấu hình trên Điện thoại IP GRP26xx giống với Cổng trên GDS37xx.

Đảm bảo rằng tùy chọn “Use Random Port” được đặt thành “No” trong Settings 🡪 General Settings.
Đảm bảo rằng tùy chọn “Use Random Port” được đặt thành “No” trong Settings 🡪 General Settings.

 1. Điều hướng đến Settings🡪External Service để định cấu hình cài đặt GDS như được giải thích ở phần sau:
 • Đặt Service Type thành GDS .
 • Chọn tài khoản có liên quan, trong ví dụ của chúng tôi, tài khoản được sử dụng là Account 1.
 • Chỉ định System Identification, để xác định GDS37xx, trong ví dụ của chúng tôi là “GDS3710_Front_Door”.
 • Chỉ định System Number là số GDS37xx, số hệ thống được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là 192.168.6.135 .
 • Định cấu hình Access Password để mở cửa từ xa và mật khẩu này phải khớp với mật khẩu được định cấu hình trong “Remote PIN to Open the Door” trên cài đặt GUI web GDS37xx. Mật khẩu được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là “ 123456 ”.
  GDS37xx Configuration Settings on GRP26xx IP Phone
 1. Nhấn nút word image 1174 GDS37xx để áp dụng các cài đặt mới.

Lưu ý:

Điện thoại IP GRP26xx hỗ trợ tối đa 10 mục GDS37xx.

Kết nối sử dụng máy chủ SIP

Trong trường hợp này, chúng tôi giả định rằng GDS37xx được định cấu hình bằng tài khoản SIP và Điện thoại IP GRP26xx cũng được định cấu hình bằng tài khoản SIP trong cùng một máy chủ SIP.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ SIP không trạng thái trong kiểu cài đặt này, máy chủ SIP trạng thái có thể không hoạt động.
GRP26xx được kết nối với GDS3710 thông qua UCM6XXX
 • Địa chỉ IP được GDS3710 sử dụng là 192.168.1.12 và nó được định cấu hình bằng tài khoản SIP 2002.
 • Địa chỉ IP được Điện thoại IP GRP26xx sử dụng là 192.168.1.11 và nó được định cấu hình bằng tài khoản SIP 2001.
 • Máy chủ SIP có địa chỉ IP 192.168.1.10.

Cài đặt cấu hình GDS37xx

Như đã đề cập trên sơ đồ trước, GDS37xx phải được đăng ký bằng tài khoản SIP để tương tác với Điện thoại IP GRP26xx thông qua máy chủ SIP.

Cài đặt GDS37xx SIP có sẵn trong Tài khoản Web GUI🡪 Tài khoản 🡪 (x).

Cài đặt GDS37xx SIP có sẵn trong Tài khoản Web GUI🡪 Tài khoản 🡪 (x) .

Sau khi cấu hình đúng tài khoản SIP, người dùng cần cấu hình cài đặt hệ thống cửa chi tiết theo các bước sau:

 1. Điều hướng đến Door System Settings🡪Basic Settings🡪 Cài đặt Cơ bản , sau đó thiết lập những điều sau:
  • Doorbell Mode: Gọi số chuông cửa.
  • Number Called When Door Bell Pressed: Số điện thoại IP GRP trong ví dụ của chúng tôi là 2001 .
  • Remote PIN to Open the Door: mã PIN từ xa được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là “123456”.
   Hãy đảm bảo chọn “Enable DTMF Open Door
 2. Nhấp vào nút để áp dụng các thay đổi. để áp dụng các thay đổi.

Hình sau đây cho thấy một ví dụ về cấu hình.

Hình sau đây cho thấy một ví dụ về cấu hình.

Cài đặt cấu hình điện thoại IP GRP26xx

Tài khoản SIP cũng cần được đăng ký ở phía Điện thoại IP GRP26xx để tương tác với máng GDS37xx trên cùng một máy chủ SIP.

Cài đặt GRP26xx SIP có sẵn trong Web GUI🡪Accounts 🡪Account(x) 🡪General Settings.

Cài đặt cấu hình điện thoại IP GRP26xx

Sau khi định cấu hình đúng tài khoản SIP, người dùng cần cấu hình cài đặt hệ thống cửa chi tiết theo các bước sau:

 1. Điều hướng đến Settings🡪External Service và thiết lập các tùy chọn sau:
 • Đặt Service Type thành GDS.
 • Chọn tài khoản có liên quan, trong ví dụ của chúng tôi, tài khoản được sử dụng là Account 1.
 • Chỉ định System Identification, để xác định GDS37xx, trong ví dụ của chúng tôi là “ GDS3710_Front_Door ”.
 • Chỉ định System Number là số GDS37xx, số hệ thống được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là 2002.
 • Định cấu hình Access Password là “Remote PIN to Open the Door” được định cấu hình trên cài đặt GUI web GDS37xx . Mật khẩu được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi là “ 123456 ”.
 1. Nhấn nút “Save and Apply” để áp dụng các cài đặt mới.
  Nhấn nút “Save and Apply” để áp dụng các cài đặt mới.

Đặc điểm OpenDoor

Điện thoại IP GRP26xx tích hợp mạnh mẽ với Hệ thống cửa GDS37xx và cho phép người dùng mở cửa từ xa, bắt đầu cuộc gọi đến GDS37xx và nhận âm thanh / video thời gian thực (từ GDS3710) hoặc chỉ luồng âm thanh.

Khi ai đó nhấn nút đổ chuông trên GDS37xx, hệ thống cửa sẽ tự động bắt đầu cuộc gọi đến đích đã được định cấu hình. Trong cả hai trường hợp, người dùng sẽ có khả năng trả lời cuộc gọi, từ chối cuộc gọi hoặc nhấn phím chức năng OpenDoor.

Người dùng có thể mở cửa bằng các phương pháp sau:

 1. Nhấn phím chức năng “OpenDoor” mà không trả lời cuộc gọi:

Sau khi người dùng nhấn phím chức năng “OpenDoor”, một Thông báo SIP chứa mã cho “Mã PIN từ xa để mở cửa” sẽ được gửi đến GDS3710 để mở cửa từ xa.

 1. OpenDoor sau khi trả lời cuộc gọi :
 • Nhấn phím chức năng “OpenDoor ”, sau đó một Tin nhắn SIP chứa mã cho “Mã PIN từ xa để mở cửa” sẽ được gửi đến GDS3710 để mở cửa từ xa.
 • Quay số mã cho “Remote PIN for Open the Door” sau đó là “#” (ví dụ: “ 123456 # ”), sau đó mã DTMF sẽ được gửi để mở cửa.

Nhấn phím chức năng “Reject” sẽ từ chối cuộc gọi nhận được từ GDS3710.

Điện thoại IP GRP2624/ GRP2634

Cuộc gọi video / âm thanh GDS3710 trên GRP2624 / GRP2634

Điện thoại IP GRP2614/ GRP2615/ GRP2616

Cuộc gọi video / âm thanh GDS3710 trên GRP2614 / GRP2615 / GRP2616

Điện thoại IP GRP2612/ GRP2613

Điện thoại IP GRP2612/ GRP2613

Thiết bị hỗ trợ

Bảng sau cho thấy các sản phẩm GRP26xx hỗ trợ tích hợp GDS37XX:

Âm thanh được hỗ trợVideo được hỗ trợ (JPEG)Firmware
GRP2612(P/W)/GRP2613YesNo1.0.1.23+
GRP2614/GRP2615/GRP2616YesYes1.0.1.23+
GRP2624/GRP2634YesNo1.0.1.48+
GRP2601/GRP2602/GRP2603/GRP2604YesNo1.0.1.41+