Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi chia sẻ cách lên lịch cuộc họp trên Zoom. Zoom cung cấp nhiều phương pháp để lên lịch một cuộc họp. Người chủ trì có quyền kiểm soát các tùy chọn cho các cuộc họp đã lên lịch của họ, ngoại trừ các cài đặt mà quản trị viên đã khóa cho tất cả người dùng trong tài khoản hoặc cho tất cả thành viên của một nhóm cụ thể.

Ghi chú:

 • Cài đặt bộ lập lịch của bạn được đồng bộ hóa từ cổng web Zoom.
 • Dấu hoa thị ( * ) có nghĩa là quản trị viên của bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào cài đặt/ tùy chọn hoặc cài đặt có các điều kiện tiên quyết bổ sung. Các cài đặt này có thể không hiển thị. Nhấp vào các liên kết nhúng có liên quan để biết thêm thông tin.
 • Nếu bạn thiết lập tích hợp lịch và danh bạ, hãy cài đặt bổ trợ Zoom cho dịch vụ lịch của bạn để có trải nghiệm tốt hơn. Khi lên lịch hoặc chỉnh sửa cuộc họp, hãy sử dụng dịch vụ lịch của bên thứ ba thay vì ứng dụng Zoom client trên máy tính để bàn.
 • Nếu bạn lên lịch cuộc họp bằng ID cuộc họp cá nhân của mình và sử dụng tên chủ đề tùy chỉnh, tên chủ đề tùy chỉnh đó sẽ không được phản ánh trong báo cáo.

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên máy tính

 1. Mở ứng dụng Zoom của bạn và đăng nhập vào Zoom.
 2. Nhấp vào biểu tượng Schedule (Lên lịch).
  Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên máy tính
  Thao tác này sẽ mở cửa sổ lên lịch cuộc họp.
  Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom
 3. Chọn cài đặt cuộc họp của bạn. Lưu ý rằng một số tùy chọn trong số này có thể không khả dụng nếu chúng bị vô hiệu hóa và bị khóa ở vị trí tắt ở cấp tài khoản hoặc cấp nhóm.
  • Topic (Chủ đề): Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Date & Time:
   • Start (Bắt đầu): Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp của mình bất kỳ lúc nào trước thời gian đã định. Bạn cũng có thể nhập thủ công bất kỳ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút để lên lịch thời gian với khoảng tăng 15 phút.
   • Time Zone (Múi giờ): Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng múi giờ trên máy tính của bạn. Nhấp vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
   • Recurring meeting (Cuộc họp định kỳ): Chọn nếu bạn muốn một cuộc họp định kỳ (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho mỗi phiên).
  • Meeting ID (IC cuộc họp):
   • Generate Automatically (Tạo tự động): Tạo ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • Personal Meeting ID*: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Security (Bảo mật):
   • Passcode (Mật mã): Nhập mật mã cuộc họp. Những người tham gia tham gia sẽ được yêu cầu nhập thông tin này trước khi tham gia cuộc họp đã lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Waiting Room (Phòng chờ): Bật Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Only authenticated users can join (Chỉ những người dùng được xác thực mới có thể tham gia): Hạn chế quyền truy cập vào cuộc họp để chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Lưu ý: Nếu bạn chọn Đăng nhập vào Zoom với miền được chỉ định, bạn không thể thêm bất kỳ miền nào có trong danh sách chặn miền.
  • Encryption (Mã hóa): Chọn giữa Mã hóa nâng cao tiêu chuẩn (khóa mã hóa được lưu trữ trong đám mây) và Mã hóa đầu cuối (khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn) cho cuộc họp của bạn.
  • Video:
   • Host (Người chủ trì): Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Participants (Người tham gia): Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, những người tham gia sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Audio* (Âm thanh*): Cho phép người dùng gọi đến bằng Chỉ điện thoại, Chỉ âm thanh máy tính, Cả hai hoặc Âm thanh bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn)
   • Dial in From (Quay số Từ): Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được bật cho cuộc họp này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa để chọn các quốc gia quay số để đưa vào lời mời. Theo mặc định, điều này bao gồm các Quốc gia Quay số Toàn cầu được liệt kê trong cài đặt cuộc họp của bạn.
  • Calendar (Lịch): Chọn một dịch vụ lịch để thêm cuộc họp vào và gửi lời mời cho những người tham gia.
   • Outlook: Mở ứng dụng Outlook trên máy tính và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấy Outlook khi sử dụng máy khách Windows.
   • iCal: Mở iCal và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấy iCal khi sử dụng macOS.
   • Google Calendar (Lịch Google): Mở Lịch Google trong trình duyệt mặc định của bạn và tạo sự kiện cho cuộc họp.
   • Other Calendars (Lịch khác): Mở một cửa sổ mới, nơi văn bản cuộc họp có thể được sao chép và dán vào phương thức giao tiếp ưa thích của người dùng. Bạn cũng có thể tải xuống tệp ICS có thể mở được trong hầu hết các ứng dụng email.
  • Advanced Options (Tùy chọn nâng cao): Nhấp vào mũi tên để xem các tùy chọn cuộc họp bổ sung.
   • Allow participants to join before start time (Cho phép người tham gia vào bất cứ lúc nào): Cho phép người tham gia cuộc họp mà không có bạn hoặc trước khi bạn tham gia. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng Basic (miễn phí) nếu có 3 người trở lên tham gia cuộc họp. Nếu được bật, bạn cũng có thể chọn trước khoảng thời gian bắt đầu dự kiến ​​mà bạn muốn họ có thể tham gia: 5 phút , 10 phút , 15 phút hoặc Bất cứ lúc nào.
   • Mute participants on entry (Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp): Nếu tham gia trước khi máy chủ lưu trữ không được bật, điều này sẽ tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp. Những người tham gia có thể tự bật tiếng sau khi tham gia cuộc họp.
    Lưu ý: Để tắt tiếng tất cả những người tham gia hiện đang tham gia cuộc họp, hãy xem các tùy chọn để quản lý người tham gia.
   • Request permission to unmute participants (Yêu cầu quyền để hiển thị người tham gia): Người tham gia sẽ được nhắc cung cấp cho máy chủ lưu trữ sự đồng ý để máy chủ hiển thị theo ý muốn. Nếu bị từ chối, host sẽ vẫn có tùy chọn Yêu cầu để bật tiếng.
   • Automatically record meeting (Tự động ghi lại cuộc họp): Chọn nếu bạn muốn ghi Cục bộ (vào máy tính của bạn) hoặc Trên đám mây.
   • Enable additional data center regions for this meeting* (Bật các khu vực trung tâm dữ liệu bổ sung cho cuộc họp này *)
   • Approve or deny entry to users from certain regions and countries (Phê duyệt hoặc từ chối tham gia cho người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định): Người chủ trì có thể chỉ cho phép những người tham gia từ các quận / khu vực cụ thể tham gia hoặc chặn tất cả những người tham gia từ các quận/ khu vực cụ thể.
   • Schedule for* (Lên lịch cho *): Nếu bạn có đặc quyền lập lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lập lịch từ trình đơn thả xuống.
   • Show in Public Event List (Hiển thị trong Danh sách sự kiện công khai): Thêm cuộc họp vào lịch công khai được liên kết với URL ảo của bạn.
   • Alternative hosts (Máy chủ thay thế): Nhập địa chỉ email của người dùng Zoom khác đã được Cấp phép, vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
   • Interpretation (Thông dịch) (chỉ được hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS)*: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Bấm Save (Lưu) để kết thúc và mở dịch vụ lịch đã chọn để thêm cuộc họp.
  Ghi chú:
  • Nếu bạn đang lên lịch cho một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ cần đặt thời gian lặp lại trong dịch vụ lịch của mình.
  • Chọn Other Calendars (Lịch khác) sẽ cho phép bạn sao chép và dán thông tin cuộc họp đã lên lịch như ngày, giờ và URL cuộc họp.

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên điện thoại

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động.
 2. Nhấn vào Schedule (lên lịch).
  Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên điện thoại
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp. Một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị vô hiệu hóa và bị khóa ở vị trí tắt ở cấp tài khoản hoặc cấp nhóm.
  • Topic (Chủ đề): Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • DateFromTo (Ngày, Từ, Đến): Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn.
  • Time Zone (Múi giờ): Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng cài đặt múi giờ trên thiết bị của bạn. Để thay đổi múi giờ, hãy nhấn vào trường này.
  • Repeat (Lặp lại): Chọn nếu bạn muốn một cuộc họp định kỳ (cùng một ID cuộc họp cho tất cả các lần xuất hiện) và chọn kiểu lặp lại của bạn: Hàng ngày, Hàng tuần, Mỗi 2 tuần, Hàng tháng, Hàng năm.
  • Use Personal Meeting ID (PMI) (Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI)): Chọn mục này nếu bạn muốn sử dụng ID cuộc họp cá nhân của mình. Nếu không được chọn, một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên sẽ được tạo.
  • Security (Bảo mật)
   • Require Meeting Passcode (Yêu cầu mật mã cuộc họp): Người tham gia phải nhập mật mã cuộc họp mà bạn đã thiết lập để tham gia cuộc họp đã lên lịch.
    • Passcode (Mật mã): Nhập mật mã mà người tham gia sẽ được yêu cầu nhập trước khi tham gia cuộc họp đã lên lịch của bạn.
   • Enable Waiting Room (Bật Phòng chờ): Gửi người tham gia đến Phòng chờ trước khi bạn thừa nhận họ vào cuộc họp đã lên lịch.
   • Only Allow Authenticated Users (Chỉ cho phép người dùng đã xác thực): Hạn chế quyền truy cập vào cuộc họp để chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Lưu ý: Bạn không thể thêm bất kỳ miền nào có trong danh sách chặn miền.
   • Encryption (Mã hóa): Chọn giữa Mã hóa nâng cao tiêu chuẩn (khóa mã hóa được lưu trữ trong đám mây) và Mã hóa đầu cuối (khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn) cho cuộc họp của bạn.
    Lưu ý: Việc sử dụng mã hóa end-to-end sẽ vô hiệu hóa một số tính năng được sử dụng.
  • Meeting Options (Tùy chọn cuộc họp)
   • Host Video On: Bật hoặc tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, máy chủ lưu trữ sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Participant Video On (Bật video của người tham gia): Bật hoặc tắt video của người tham gia khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, những người tham gia sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Audio option (Tùy chọn âm thanh)
    • Pick your audio connection (Chọn kết nối âm thanh của bạn): Cho phép người dùng gọi trong việc sử dụng Device audio only, Telephone only, Telephone and Device Audio, hoặc 3rd Party Audio (nếu được kích hoạt cho tài khoản của bạn).
    • Select dial-in country* (Chọn quốc gia quay số *): Chọn các số gọi đến để hiển thị trong lời mời họp. Nhấn và kéo từng quốc gia để sắp xếp lại thứ tự.
   • Allow Join Before Host (Cho phép tham gia trước người chủ trì): Cho phép người tham gia tham gia cuộc họp của bạn trước bạn. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng Basic (miễn phí) nếu có 3 người trở lên tham gia cuộc họp.
   • Join Before the Meeting Start Time (Tham gia trước thời gian bắt đầu cuộc họp): Nếu Tham gia trước khi host được bật, bạn có thể đặt trước khoảng thời gian bắt đầu dự kiến ​​mà bạn muốn họ có thể tham gia: 5 phút10 phút15 phút hoặc Bất cứ lúc nào.
   • Request permission to unmute participants (Yêu cầu quyền hiển thị người tham gia): Cho phép những người tham dự cuộc họp chọn nếu họ muốn người chủ trì được sự đồng ý trước khi phê duyệt để hiển thị họ.
   • Automatically Record Meeting (Tự động ghi lại cuộc họp)
   • Record location (Ghi lại vị trí): Chọn nếu bạn muốn ghi lại Máy tính cục bộ (vào máy tính của bạn) hoặc vào Đám mây.
   • Additional data center regions* (Các khu vực trung tâm dữ liệu bổ sung *)
   • Approve or deny entry to users from certain regions and countries (Phê duyệt hoặc từ chối tham gia cho người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định): Người chủ trì có thể chỉ cho phép những người tham gia từ các quận / khu vực cụ thể tham gia hoặc chặn tất cả những người tham gia từ các quận / khu vực cụ thể.
   • List in the Public Event List (Danh sách trong Danh sách sự kiện công khai): Chỉ định cuộc họp được thêm vào lịch các cuộc họp công khai và hội thảo trên web trong tài khoản của bạn.
   • Schedule For* (Lên lịch cho*): Nếu bạn có đặc quyền lập lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lập lịch từ trình đơn thả xuống.
   • Alternative hosts: Chọn người dùng trong cùng một tổ chức để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
  • Add to Calendar (Thêm vào Lịch): Thêm cuộc họp vào ứng dụng lịch mặc định của bạn.
 4. Nhấn vào Save (Lưu) để hoàn tất việc lên lịch.

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên Zoom.us

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Bấm vào Meetings và bấm Schedule a Meeting.
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp. Lưu ý rằng một số tùy chọn trong số này có thể không khả dụng nếu chúng bị vô hiệu hóa và bị khóa ở vị trí tắt ở cấp tài khoản hoặc cấp nhóm.
  • Topic: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Description: Nhập mô tả cuộc họp tùy chọn.
  • Use a template: Áp dụng mẫu cuộc họp.
  • When: Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn. Bạn có thể nhập thủ công bất kỳ lúc nào và nhấn enter để chọn. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút để lập lịch thời gian với khoảng tăng 15 phút.
  • Duration: Chọn thời lượng gần đúng của cuộc họp. Điều này chỉ dành cho mục đích lập lịch trình. Cuộc họp sẽ không kết thúc sau khoảng thời gian này.
  • Time Zone: Theo mặc định, Thu phóng sẽ sử dụng múi giờ được đặt trong hồ sơ của bạn. Nhấp vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
  • Recurring meeting: Kiểm tra xem bạn có muốn một cuộc họp định kỳ hay không (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho mỗi phiên). Điều này sẽ mở ra các tùy chọn lặp lại bổ sung.
   • Recurrence: Chọn tần suất bạn cần cuộc họp lặp lại: Hàng ngàyHàng tuầnHàng tháng hoặc Không có Thời gian Cố định. Các cuộc họp có thể lặp lại tối đa 50 lần, vì vậy nếu bạn cần nhiều hơn 50 lần lặp lại, hãy sử dụng tùy chọn Không có Thời gian Cố định.
   • Các tùy chọn lặp lại khác sẽ phụ thuộc vào tần suất cuộc họp lặp lại. Bạn có thể định cấu hình cuộc họp để kết thúc sau một số lần xuất hiện nhất định hoặc cuộc họp định kỳ kết thúc vào một ngày cụ thể.
  • List this meeting in the Public Events List: Thêm cuộc họp vào lịch công khai được liên kết với URL ảo của bạn.
  • Registration: Chọn tùy chọn này nếu cuộc họp của bạn yêu cầu đăng ký. Thay vì một liên kết tham gia cho những người tham gia của bạn, bạn sẽ được cung cấp một liên kết đăng ký. Nếu cần đăng ký và cuộc họp đang tái diễn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
   • Attendees register once and can attend any of the occurrences: Người đăng ký có thể tham dự tất cả các lần xuất hiện. Tất cả các ngày và giờ của cuộc họp sẽ được liệt kê và người đăng ký sẽ được đăng ký cho tất cả các lần xuất hiện.
   • Attendees need to register for each occurrence to attend: Người đăng ký cần đăng ký riêng cho mỗi lần xuất hiện để tham dự. Họ chỉ có thể chọn một ngày và giờ trên trang đăng ký.
   • Attendees register once and can choose one or more occurrences to attend: Người đăng ký đăng ký một lần và có thể chọn một hoặc nhiều lần xuất hiện để tham dự. Họ sẽ cần phải chọn ngày và giờ họ muốn tham dự và họ sẽ chỉ được đăng ký cho những lần xuất hiện đó. Họ có thể chọn nhiều tùy chọn.
  • Schedule For*: Nếu bạn có đặc quyền lập lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lập lịch từ trình đơn thả xuống.
  • Meeting ID
   • Generate Automatically: Tạo ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • Personal Meeting ID*: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Security
   • Passcode: Nhập mật mã cuộc họp. Những người tham gia tham gia sẽ được yêu cầu nhập thông tin này trước khi tham gia cuộc họp đã lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Waiting Room: Bật Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Require authentication to join: Hạn chế quyền truy cập vào cuộc họp để chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể tham gia.
    Lưu ý: Nếu bạn chọn Sign in to Zoom with specified domain, bạn không thể thêm bất kỳ miền nào có trong danh sách chặn miền.
  • Video
   • Host: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người dẫn chương trình khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, máy chủ lưu trữ sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Participants: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, những người tham gia sẽ có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Audio*: Cho phép người dùng gọi đến bằng  Chỉ điện thoại,  Chỉ âm thanh máy tínhCả hai hoặc Âm thanh bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
   • Dial in From: Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được bật cho cuộc họp này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa để chọn các quốc gia quay số để đưa vào lời mời. Theo mặc định, điều này bao gồm các Quốc gia Quay số Toàn cầu được liệt kê trong cài đặt cuộc họp của bạn  .
  • Meeting options
   • Allow participants to join before start time: Cho phép người tham gia cuộc họp mà không có bạn hoặc trước khi bạn tham gia. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng Cơ bản (miễn phí) nếu có 3 người trở lên tham gia cuộc họp. Nếu được bật, bạn cũng có thể chọn trước khoảng thời gian bắt đầu dự kiến ​​mà bạn muốn họ có thể tham gia: 5 phút10 phút15 phút hoặc Bất cứ lúc nào.
   • Mute participants on entry: Nếu tham gia trước khi máy chủ lưu trữ không được bật, hãy tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp. Những người tham gia có thể tự bật tiếng sau khi tham gia cuộc họp. 
    Lưu ý: Để tắt tiếng tất cả những người tham gia hiện đang tham gia cuộc họp, hãy xem các tùy chọn để quản lý người tham gia.
   • Breakout Room pre-assign*: Chỉ định trước những người tham gia vào các phòng Breakout Room.
   • Automatically record meeting: Chọn nếu bạn muốn ghi Trên máy tính cục bộ hoặc Trên đám mây.
   • Enable additional data center regions for this meeting* (Bật các khu vực trung tâm dữ liệu bổ sung cho cuộc họp này*)
   • Approve or block entry to users from specific regions/countries: Cho phép người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn; hoặc chặn người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn. Khu vực / quốc gia của người dùng được xác định bởi địa chỉ IP của họ.
    Lưu ý: Bạn thay đổi các khu vực / quốc gia mặc định trong cài đặt cổng web của mình.
  • Alternative hosts: Nhập địa chỉ email của người dùng Zoom khác đã được Cấp phép, vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
  • Interpretation (chỉ được hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS) *: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Bấm Save để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể chọn một tùy chọn lịch để thêm cuộc họp đã lên lịch vào lịch của mình hoặc chọn Copy The Invitation để gửi lời mời đến cuộc họp Zoom của bạn.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể chọn một tùy chọn lịch để thêm cuộc họp đã lên lịch vào lịch của mình hoặc chọn Copy The Invitation để gửi lời mời đến cuộc họp Zoom của bạn.

Copy the Invitation sẽ mở ra một cửa sổ nơi bạn có thể sao chép toàn bộ lời mời để gửi qua email.

Lưu ý: Sử dụng tùy chọn Lịch Outlook, cũng sẽ khởi chạy .ics trong iCal nếu Outlook không phải là chương trình email mặc định trong macOS. 

Cách lên lịch cuộc họp trên Zoom trên Zoom.us

Ghi chú:

 • ID cuộc họp không lặp lại sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cuộc họp được lên lịch. Nếu bạn khởi động lại cùng một ID cuộc họp trong vòng 30 ngày, nó sẽ vẫn có hiệu lực trong 30 ngày nữa. Bạn có thể khởi động lại cùng một ID cuộc họp bao nhiêu lần tùy thích trước khi nó hết hạn.
 • ID cuộc họp định kỳ sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ khi cuộc họp được bắt đầu vào lần xuất hiện cuối cùng. Bạn có thể sử dụng lại ID cuộc họp cho những lần xuất hiện trong tương lai.
 • Các cuộc họp đã lên lịch có thể được bắt đầu bất cứ lúc nào trước thời gian đã định. Các liên kết sẽ không hết hạn hoặc không hợp lệ trừ khi đã quá thời hạn 30 ngày đối với cuộc họp không định kỳ, đã không được sử dụng trong hơn 365 ngày đối với cuộc họp định kỳ hoặc đã bị xóa khỏi tài khoản Zoom của bạn. Một liên kết cuộc họp tức thì sẽ hết hạn ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Xem video hướng dẫn