Cách quản lý âm thanh, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Cách xác định số phiên bản trang Cisco Webex Meetings

Biết số phiên bản (Version) trang Webex của bạn sẽ giúp tìm kiếm những thông tin cần thiết về các tính năng và chức năng mà trang Webex của bạn có sẵn một cách dễ dàng.

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra các hướng dẫn chi tiết về cách xác định số phiên bản của trang Cisco Webex Meeting của bạn.

1. Cách xác định số phiên bản từ trang Webex:

1.1, Các bước thực hiện

Chọn Download > Version information.

  • Các Page version đại diện cho những gì bạn nhìn thấy trên các trang web trên trang web Webex của bạn.
  • Các phiên bản Desktop app đại diện cho những gì bạn thấy trong các cuộc họp.
  • Những khách hàng chọn không sử dụng phiên bản cụ thể dành cho ứng dụng máy tính để bàn sẽ vẫn thấy được các thay đổi đối với các trang web Webex của họ khi các bản cập nhật sản phẩm được phát hành.

1.2, Thông tin phiên bản Webex được hiển thị

1. Webex Meetings

Thông tin phiên bản Webex

2. Webex Events

Thông tin phiên bản Webex được hiển thị

3. Webex Traning

Thông tin về phiên bản Webex

4. Webex Support

Thông tin phiên bản Webex được hiển thị

2. Cách xác định số phiên bản của Cisco Webex trong một cuộc họp, phiên họp hoặc sự kiện:

2.1, Các bước thực hiện

Chọn Help > About Cisco Webex Meetings.

Chú ý: Không thể truy cập thông tin phiên bản trong phiên Hỗ trợ của Webex .

Phiên bản (hoặc phiên bản Máy khách) giống với phiên bản ứng dụng Máy tính để bàn và đại diện cho những gì bạn thấy trong các cuộc họp của mình.

2.2, Thông tin phiên bản được hiển thị.

1. Webex Meetings

Cách xác định số phiên bản của Cisco Webex trong một cuộc họp, phiên họp hoặc sự kiện

2. Webex Events

 số phiên bản của Cisco Webex trong một cuộc họp, phiên họp hoặc sự kiện

3. Webex Training

các hướng dẫn chi tiết về cách xác định số phiên bản của trang Cisco Webex Meeting của bạn.

Bài viết liên quan