Hỗ trợ Webex, Webex Events, Webex Meetings

So sánh các quyền trong Ciso Webex

Cisco Webex là giải pháp hội nghị trực tuyến hàng đầu dành cho doanh nghiệp, cho phép tổ chức các cuộc họp online với các tính năng nổi bật như chia sẻ video HD, chia sẻ tài liệu, âm thanh và màn hình, ghi lại nội dung cuộc họp….Webex giúp cho các nhóm của bạn kết nối và làm việc với nhau hiệu quả hơn mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào và bất kể bạn đang ở nơi nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về các khái niệm và vai trò của những người tham dự trong cuộc họp Webex.

1. Host là gì?

HostNgười chủ trì cuộc họp là người duy nhất có các đặc quyền đặc biệt cho phép họ quản lý cuộc họp trên Webex. Host đóng vai trò trọng cuộc họp với nhiều quyền tùy chỉnh đặc biệt như: lên lịch, bắt đầu và kết thúc phiên họp, ghi lại nội dung cuộc họp, chỉ định vai trò và quản lý những người tham gia khác trong phiên họp, ….

2. Alternate Host là gì?

Alternate Host – Người chủ trì thay thế là người được Host ủy quyền tổ chức các cuộc họp đã lên lịch hoặc các cuộc họp trên Personal Room khi Host không thể tự mình tổ chức cuộc họp. Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều người chủ trì thay thế cho một cuộc họp hoặc nhiều cuộc họp tái diễn trên Webex Meetings.

Người chủ trì thay thế có thể bắt đầu, quản lý và ghi lại cuộc họp nhưng không thể chỉnh sửa hoặc hủy cuộc họp. Nếu người chủ trì thay thế ghi lại cuộc họp, bản ghi sẽ xuất hiện trong danh sách các bản ghi của bạn. Bạn cũng nhận được email có liên kết tới bản ghi khi hoàn tất quá trình định dạng và lưu trữ trên Webex.

3. Cohosts là gì?

Cohosts – Người đồng chủ trì cuộc họp có các đặc quyền quản lý cuộc họp tương tự như Host. Nếu người chủ trì đến muộn hoặc không thể tham dự cuộc họp, Cohosts có thể giúp người chủ trì bắt đầu và quản lý cuộc họp. Cohosts cũng có thể hỗ trợ người chủ trì quản lý cuộc họp, việc này rất hữu ích cho các cuộc họp lớn hơn trên Webex.

Trong cuộc họp, người chủ trì có thể chỉ định một hoặc một vài người tham dự trong cuộc họp làm Cohosts. Tùy chọn chỉ định Cohosts bị mờ đối với những người tham dự là những khách không được hỗ trợ. Khi lên lịch cuộc họp, nếu máy chủ chỉ định vai trò Cohost cho những người được mời tham gia, những người này sẽ tham gia cuộc họp với vai trò là Cohost. Trong cuộc họp, người chủ trì có thể chỉ định người tham gia làm Cohost — ngay cả với những người tham dự là khách mời.

Lưu ý: Bắt đầu từ phiên bản WBS40.11, nếu một Cohost được ghép nối với thiết bị video của Cisco, thiết bị được ghép nối cũng được gán vai trò là Cohost. Thông báo dưới đây sẽ hiển thị trên thiết bị và thiết bị sẽ có các khả năng tương tự như của Host như khóa hoặc mở khóa cuộc họp, tắt tiếng tất cả người tham gia, bắt đầu hoặc dừng ghi lại cuộc họp.

Cohosts - Người đồng chủ trì cuộc họp có các đặc quyền quản lý cuộc họp tương tự như Host trên Webex

2. Panelists là gì?

Panelists (người tham gia): Là những người tham gia hội thảo và có đầy đủ trải nghiệm người dùng cho một cuộc họp/hội nghị trên Webex như: quyền tùy chỉnh âm thanh, video, chia sẻ video,…. Các tham luận viên có thể hỗ trợ host và tham gia vào buổi thuyết trình.

3. Attendees là gì?

Attendeees (người dự thính): Là những người tham gia hội nghị nhưng họ chỉ có thể xem những gì đang diễn ra trong cuộc họp trên Webex. Attendees không có đầy đủ quyền tùy chỉnh cũng như các trải nghiệm người dùng trong một cuộc họp như Panelists.

Bài viết liên quan