Cách ghi lại sự kiện Webex, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại của 1 cuộc họp, sự kiện trên Webex

Hãy khám phá các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại của các cuộc họp, buổi đào tạo hoặc sự kiện (được ghi lại bằng ứng dụng Webex Network Recording Player của Cisco). Đồng thời xem xét thời lượng các bản ghi của bạn.

Bài viết này cung cấp thông tin về các tùy chọn điều khiển phát lại có sẵn khi thêm hoặc chỉnh sửa cuộc họp, đào tạo hoặc ghi sự kiện lưu trên tệp ghi định dạng nâng cao ARF của Webex. Đối với bản ghi MP4, bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin, cắt phần đầu và phần cuối của bản ghi.

1. Tùy chọn bảng điều khiển nào sẽ hiển thị khi phát lại bản ghi

Xác định bảng điều khiển nào sẽ hiển thị khi phát lại bản ghi. Bạn có thể chọn bất kỳ bảng điều khiển nào sau đây để phát lại bản ghi:

  • Trò chuyện (Chat)
  • Hỏi & Đáp (Q & A)
  • Video
  • Thăm dò ý kiến (Polling)
  • Ghi chú (Notes)
  • Chuyển tập tin (File Transfer)
  • Những người tham gia (Participants)
  • Mục lục (Table of Contents)

Màn hình bảng điều khiển trên bản ghi thực được lưu trữ trên hệ thống Cisco Webex sẽ không bị thay đổi bởi các tùy chọn hiển thị trong bảng điều khiển.

2. Tùy chọn phạm vi phát lại của bản ghi

Để xác định thời lượng bản ghi được phát lại. Bạn có thể chọn một trong các cách sau:

2.1, Phát lại toàn bộ bản ghi

Phát lại toàn bộ thời lượng của bản ghi. Tùy chọn này được chọn theo mặc định

2.2, Phát lại một phần bản ghi

Chỉ phát lại một phần của bản ghi dựa trên cài đặt của bạn cho các tùy chọn sau:

  • Bắt đầu — phút X giây X của bản ghi: Chỉ định thời gian bắt đầu phát lại. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tùy chọn này trong các trường hợp sau:

a. Nếu bạn muốn bỏ qua “thời gian chết” ở đầu bản ghi.

b. Nếu bạn chỉ muốn hiển thị một phần của bản ghi.

  • Kết thúc — phút X giây X của bản ghi: Chỉ định thời gian kết thúc phát lại. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn bỏ qua “thời gian chết” ở cuối bản ghi. Bạn không thể chỉ định thời gian kết thúc lớn hơn thời lượng của bản ghi thực.

Các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại của 1 cuộc họp, sự kiện trên Webex Phạm vi phát lại một phần mà bạn chỉ định không sửa đổi bản ghi thực được lưu trữ trên máy chủ.

3. Các điều khiển trình phát NBR bao gồm trong tùy chọn điều khiển phát lại

Bao gồm đầy đủ các công cụ điều khiển trên Network Recording Player. Chẳng hạn như dừng (stop), tạm dừng (pause), tiếp tục (resume), tua đi và tua lại (fast forward and rewind). Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn ngăn người xem bỏ qua các phần của bản ghi, hãy tắt các tùy chọn này.

Bài viết liên quan